خانه ⁄ 2021 ⁄ نوامبر

مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرائم معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای اجرا ارسال می‌گردد. ضمنا با عنایت به موارد مندرج در دادنامه یادشده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ درمورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ لغو می‌گردد. بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرائم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده ۱۵۷ قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور