خانه ⁄ Archive by Category "بخشنامه‌ها"

مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرائم معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای اجرا ارسال می‌گردد. ضمنا با عنایت به موارد مندرج در دادنامه یادشده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ درمورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ لغو می‌گردد. بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرائم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده ۱۵۷ قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال فهرست اطلاعات شرکت های دانش بنیان

ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۶ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.

۲۰۰/۹۷/۱۱۳

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

مطابق بخشنامه

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

پیرو بخشنامه­‌های منتهی به شماره ۱۰۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۵۹۳/۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات ۲۳۳۳ شرکت و موسسه دانش‌­بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت­ از شرکت‌ها و موسسات دانش­‌بنیان برای سال ۱۳۹۶، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

لازم به ذکر است مصادیق فعالیت‌های دانش‌­بنیان مربوط به شرکت‌­ها و موسسات موصوف در سامانه مربوطه قابل مشاهده و دسترسی می باشد.۴۲-۱۶/۷

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مواد قانونی وابسته:

هزینه خسارت معطلی (دموراژ)

هزینه خسارت معطلی (دموراژ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

۲۰۰/۹۷/۹۶/ص

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۱۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ با پیشنهاد شماره ۱۱۴۱۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد:

«وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.»

بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهدشد.۳-۵/۶

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور