خانه ⁄ Posts Tagged "جرائم مالیاتی"

تمدید سه ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید سه ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی که زمان مقرر برای انجام آن سه ماهه تابستان سال جاری بوده، خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور با اشاره به مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، از تمدید سه ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی که زمان مقرر برای انجام آن از ابتدای تیرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ بوده، خبر داد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: به موجب قسمت اخیر بند (۵) مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ موضوع نامه شماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور «موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ باشد و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت سه ماه تمدید می‌شود.» دکتر منظور ادامه داد: حکم مذکور برای اشخاص حقیقی، موضوعیت داشته و براساس آن، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مهلت رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی در راستای مقررات ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ یکم تیرماه سال جاری تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری باشد، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا رفع اختلاف با اداره کل امور مالیاتی (حسب مورد) تمدید می‌شود.

مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرائم معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای اجرا ارسال می‌گردد. ضمنا با عنایت به موارد مندرج در دادنامه یادشده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ درمورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ لغو می‌گردد. بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرائم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده ۱۵۷ قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور