خانه ⁄ Posts Tagged "هزینه قابل قبول مالیاتی"

هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هزینه خسارت معطلی (دموراژ)

هزینه خسارت معطلی (دموراژ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

۲۰۰/۹۷/۹۶/ص

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۱۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ با پیشنهاد شماره ۱۱۴۱۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد:

«وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.»

بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهدشد.۳-۵/۶

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور