خانه ⁄ Posts Tagged "۲۰۰/۹۷/۹۶/ص"

هزینه خسارت معطلی (دموراژ)

هزینه خسارت معطلی (دموراژ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

۲۰۰/۹۷/۹۶/ص

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۱۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ با پیشنهاد شماره ۱۱۴۱۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد:

«وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.»

بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهدشد.۳-۵/۶

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور