خانه ⁄ بخشنامه‌ها ⁄ هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر

هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر

موضوع:

شماره بخشنامه:

تاریخ:

تاریخ اجرا:

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور